newhospitals
4.7
გააზიარე

ზურაბ მარშანია

5
164
51610
4.7
164
რეკომენდაცია
5შეფასება
51610ნახვა
სამუშაო ადგილი
ექიმთან დაკავშირებაჩაწერა 24/7
ნომრის მოთხოვნა ჩაწერა 24/7

მადლობა, თქვენი მოთხოვნა წარმატებით გაიგზავნა ექიმთან.

გიო
2022-06-16
სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით,ამ ადამიანმა სუიციდისაგან მიხსნა გადამარჩინა, ბევრი ადამიანი ეყოლება კიდევ გადარჩენილი, მამაკაცების ყველაზე დიდ პრობლემას ეჭიდება ეს ადამიანი ღმერთმა დალოცოს და დიდხანს გვიმყოფოს ბატონი ზურაბი
პროფესიონალიზმი
სისუფთავე
ეთიკა
უჩა
2021-08-18
საუკეტესო პროფესორი
პროფესიონალიზმი
სისუფთავე
ეთიკა
tamar
2020-02-06
yuradxebiani da tavisi saqmis profesionalia
პროფესიონალიზმი
სისუფთავე
ეთიკა
მაჩვენე მეტი

შეაფასე ექიმი
პროფესიონალიზმი
სისუფთავე
ეთიკა

ექიმის შეფასება წარმატებით დასრულდა

თქვენი შეფასება გამოქვეყნდება ადმინისტრაციის გადამოწმების შემდეგ

გთხოვთ ასევე გააზიაროთ ექიმის პროფილი:

გააზიარე

ზურაბ მარშანია - სექსოლოგი

 

ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოსა და საზღვარგარეთ გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები

 • Certain aspects of management for erectile dysfunction in aging males with type 2 diabetes mellitus, 7th Slovenian Urological Congress with international participation and European School of urology, Bled, Slovenia, 1-3 June, proceedings book 2017, p. 85-93
 • Georgian clinical sexologists: who are they and who should they treat?The Journal of Sexual Certain socio-cultural aspects of prevalence and treatment of vaginismus in Georgia, Health of man (Здоровье мужчины), Ukraine, №1(60)/2017, p. 71-74
 • Successful results of complex and gradual treatment of erectile dysfunction in patients with diabetes mellitus: Georgian experience,  The Journal of Sexual Medicine, vol 13, Issue 5, Suppl. 2 (May 2016), Page S 146
 • A Rare Case of Combined Treatment of Erectile Dysfunction in Conjunction with Hyperprolactinemia and Testosterone Deficiency in Men with Diabetes Mellitus and “Syndrome of Desactualization”, 2016 http://www.essm.org/education-certifications/essm-congress-2017-abstract-book/
 • SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF ETIOLOGY, PREVALENCE AND TREATMENT OF VAGINISMUS IN GEORGIA  2015 (Materials of 17th Congress of ESSM, Copenhagen), PDF, 17th congress of the european society for sexual medicine
 • HE PHENOMENON OF VIRGINITY: SOME OF THE ETHNO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AMONG GEORGIAN WOMAN,  J  Sex Med 2014, Volume 11 (Suppl 1): 82-93;
 • TWO CLINICAL CASES OF SUCCESSFUL TREATMENT FOR DEBUTANT FORM OF LIFELONG DELAYED EJACULATION,  J  Sex Med 2014, Volume 11 (Suppl 1): 54-81
 • სექსოლოგია როგორც მედიცინის დარგი: გამოწვევები და პერსპექტივები XXI საუკუნის საქართველოსათვის, 2015წ. ივნისი, „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“; სამედიცინო სექსოლოგიის ნარკვევები: რაზედაც ხმამაღლა არ ლაპარაკობენ,  თბილისი, გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2014 წელი, 275 გვერდი;
 • VAGINISMUS: INTERESTING CLINICAL CASES IN THE CONTEXT OF SEXUAL BEHAVIOR IN GEORGIA   „Magyar Szexuális Medicina Társaság III. tudományos ülése Operatív andrológiai tanfolyam“, 6 June 2014, Budapest,  Hungary;
 • PRECISE SEVERE FEMALE SEXUAL DISORDERS: SOCIO-CULTURAL VIEW FROM GEORGIA Public 6th Slovenian Urological Congress with International Participation and European School of Urology, 7 November 2014, Portoroz, Slovenia (ESU Book for Publications);
 • SEXUAL PAIN DYSORDERS AMONG GEORGIAN WOMEN,   YSMU Scientific Journal (materials for International Conference „Sexual and Reproductiv Health“ - YSMU Department of Sexology 15th anniversary,28 November 2014, Yerevan. Armenia);
 • DEBUTANT FORM OF LIFELONG DELAYED EJACULATION  CAUSED BY RETARDATION OF  PSYCHOSEXUAL DEVELOPMENT: CASE STUDY (Materials for Sympatibilum of the Czech Society for Sexual Medicine:   XVIII Andrological Symposium – Central European Collaboration on Sexual Medicin  –CECSM Meeting, Cesky Krumlov, Czech Republic,  May, 31-June, 1st 2013);
 • SEXUAL DYSFUNCTIONS AMONG AGEING MALES AFTER TURP FOR BPH (LARGE GLANDS),   Journal of Men’s HealthVol. 8, No. 3, 2011, p. 219;
 • The Baltic-Black Sea Region: the New and Systematic Factor in Modern International Relations in Europe / Baltic Horizons, No 17 (114), November 2011, EUROACADEMY, TALLINN, Estonia, pp.41-49;
 • The Phenomenon of Post-Bipolar Regionalism in Europe,  The Caucasus & Globalization,  Journal of Social, Political and Economic Studies, Volume 5, Issue 1-2, CA &CC Press, Sweden, 2011, pp.29-41;
 • სექსუალური დისფუნქციები მამაკაცის ხნოვანობის სინდრომის დროს: თანამედროვე შეხედულება პრობლემაზე,  „სამეცნიერო შრომათა კრებული“, მიძღვნილი თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი, 2010 წ., გვ. 83-85
 • ფსიქომეტრიულიკითხვარების (IIEF-15) მნიშვნელობა  მამაკაცის სექსუალური დისფუნქციების  დიაგნოსტიკის, მკურნალობისა და  ფსიქოპროფილაქტიკის პროცესში, „რეპროდუქტოლოგია“, 2011 წ., № 1, გვ. 27-31
 • IS TRANSURETHRAL RESECTION OFPROSTATE AMONG PATIENTSWITHBENIGN PROSTATE HYPERPLASIA RISK FACTOR FORERECTILEDYSFUNCTION?Published in the Book for Publicationsfor 11th Congress of the European Federation of Sexology: Promoting Sexual Health a Pathway to Happiness, Madrid, 2012September 20-22, p. 71;
 • საერთაშორისო ორგანიზაციები: მოკლე სალექციო კურსი სწავლების საბაკალავრო საფეხურის სტუდენტებისათვის, 2012, თბილისი გამომცემლობა „მერიდიანი“. 187 გვერდი;
 • მამაკაცის ხნოვანობის სინდრომი და ერექციული დისფუნქცია, „რეპროდუქტოლოგია“, 2011 წ., № 1, გვ. 34-37;
 • Балто-чорноморська система мiждержавного спiвробiтництватво у зовнiшньополiтичнiй стратегii Грузii, Автореферат дисертацii на здобуття наукового ступеня кандиитетдата полтiичних наук, Мiнстерство освiти  науки, молодi та спорту Украiни Нацiональний унiверситет «Одеська юридична академiя», Одеса 2011, 16 с.;
 • Балто-черноморская система межгосударственного сотрудничества во внешнеполитической стратегии Грузии, Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук, Одесса 2011, 230 с;.
 • ჩრდილო-კავკასიური ომები „აღმოსავლური საკითხის“ ფარგლებში წარმოებული რუსული პოლიტიკის კონტექსტში, “სტრატეგიულიკვლევები”, 2011წ.,  №4, გვ. 63-79;
 • ევროპულიომებიდასაერთოევროპიულისახელმწიფოებრიობისფენომენი-“სტრატეგიულიკვლევები”, 2010 წ.,  გვ. 58-70;
 • ERECTILE FUNCTION AFTER TRANSURETHRAL RESECTION OF PROSTATE FOR BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA  „სამეცნიერო შრომათა კრებული“, მიძღვნილი თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი, 2010 წ., გვ. 81-83;
 • ბალტია-შავიზღვისრეგიონულიიდენტურობადაბალტია-შავიზღვისრეგიონი-“სტრატეგიულიკვლევები”, 2009 წ., №2, გვ. 166-173;
 • Балтийско-черноморское измерение международно-регионального сотрудничества во внешнеполитической стратегии Грузии  – 2009 წ., „НАУКОВИЙВІСНИК“,  №2 (80), сс. 150-162, Одеса, Україна;
 • პოსტბიპოლარულისამყაროდაპოსტბიპოლარულირეგიონალიზმი  -  2009 წ., „სოციალურიეკონომიკა“,  №5 (5), გვ. 128-130;
 • საერთაშორისო-რეგიონულითანამშრომლობაშავიზღვისრეგიონში: ოცნებათურეალობა?  -  2009 წ., „სოციალურიეკონომიკა“, №5 (5), გვ. 20-23;
 • Балто-черноморсское пространство в новой региональной политике европейского союза  – 2008 г.,  „ВIСНИКОДЕСЬКОГОНАЦIОНАЛЬНОГОУНIВЕРСИТЕТУ“, Том1, Випуск3, Соцიологяполიтичнიнауки, сс. 225-239, Одеса, Україна;
 • Геополитический плюрализм в черноморско-каспийском регионе и организация демократии и экономического развития – ГУАМ, 2007, „ВIСНИКОДЕСЬКОГОНАЦIОНАЛЬНОГОУНIВЕРСИТЕТУ“, Том12, Випуск14, Соцiологяполiтичнiнауки, сс. 190-201, Одеса, Україна
 • Балто-черноморско-каспийский регион сквозь призму нового регионализма  – 2006 г.,  „ВIСНИКОДЕСЬКОГОНАЦIОНАЛЬНОГОУНIВЕРСИТЕТУ“, Том11, Випуск10, Социіологя  політичнінауки, сс. 381-392, Одеса, Україна
 • New Aspect of Co-operation in the Baltic-Black sea – Kaspian Region: The Role of International Organizations  -  National Institute of International Relations, Vol 61, Part I, pp. 96-100,  Kiev, Ukraine,K2006
 • Спілнота Демократична Вібору:  Новий міжнародний проект – 2006, „ОдеськийРегональнийфіліалНаціональногоИнститутуСтратегичнихдосліджень“, сс. 20-22 , Одеса, Україна
 • ГУУАМ – перпспективный инструмент стабилизации и перспективного развития государств – членов – 2006 г., „ЕкономічнийпроектГУАМ«Придунайськийенерго-транспортнийміст» інцативиУкраїни, РаданаціональноїбезпекиоборониУкрани, НаціональнийИнститутпроблем  міждународнобезпеки“, сс26-27, Кіїв, Україна
 • THE IMPACT OF TRANSURETHRAL RESECTION OF PROSTATE IN CASE OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA (LARGE GLANDS): PROSPECTIVE STUDY IN GEORGIA 2005 (GFMR publication book), 2005, Genève,  Switzerland http://www.gfmer.ch/Medical_education_En/PGC_SH_2005/Reviews_Participants_SH_2005.htm

 

ბოლო წლების განმავლობაში საზღვარგარეთ წაკითხული საჯარო ლექციები და მოხსენებები საერთაშორისო კონგრესებზე

 • 2013 წლის 31 მაისი ქ. ჩესკი კრუმლოვი (ჩეხეთის რესპუბლიკა),“Sympatibulum of the Czech Society for Sexual Medicine: XVIII Andrological Symposium and I. Gynaecological  Symposium“, საჯარო ლექციის თემა: “DEBUTANT FORM OF LIFELONG DELAYED EJACULATION IN MEN  WITH RETARDED PSYCHOSEXUAL DEVELOPMENT“
 • 2014 წლის 7 ივნისი, ქ. ბუდაპეშტი (უნგრეთის რესპუბლიკა),  „Magyar Szexuális Medicina Társaság III. tudományos ülése Operatív andrológiai tanfolyam“, საჯარო ლექციის თემა: “CLINICAL CASES OF VAGINISMUS: SOCIO-CULTURAL REVIEW IN THE CONTEXT OF SEXUAL BEHAVIOR IN GEORGIA”.
 • 2014 წლის 7 ნოემბერი, ქ. პორტოროჟი (სლოვენიის რესპუბლიკა), 6th Slovenian Urological Congress, საჯარო ლექციის თემა: “PRECISE  SEVERE FEMALE SEXUAL DYSFUNCTIONS: SOCIO-CULTURAL VIEW FROM GEORGIA”.
 • 2014 წლის 28 ნოემბერი, ქ. ერევანი  (სომხეთის რესპუბლიკა), „Sexual and Reproductiv Health“- YSMU Department of Sexology 15th anniversary, საჯარო ლექციის თემა:“SEXUAL PAIN DYSORDERS IN WOMEN” 
 • 2012 წლის 22 სექტემბერი, ქ. მადრიდი (ესპანეთის სამეფო), Eleventh Congress of the European Federation of Sexology. მოხსენების თემა: “IS TRANSURETHRAL RESECTION OF PROSTATE AMONG PATIENTS WITH BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA RISK FACTOR FOR ERECTILE DYSFUNCTION?“
 • 2014 წლის 31 იანვარი, ქ. სტამბოლი (თურქეთის რესპუბლიკა) 16th Congress of the European Society for Sexual Medicine joint by the 12th Congress of the European Federation of Sexology.მოხსენებათა თემები:
  THE PHENOMENON O FVIRGINITY: ETHNO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICSAM ON GGEORGIAN WOMEN”
  „TWO CLINICAL CASES OF SUCCESSFUL TREATMENTFOR DEBUTANTE FORM OF LIFELONG DELAYED EJACULATION“
 • 2015 წლის 5 თებერვალი,  კოპენჰაგენი (დანიის სამეფო), 17th Congress of the European Society for Sexual Medicine,მოხსენების თემა: „SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF ETIOLOGY, PREVALENCE AND TREATMENT OF VAGINISMUS IN GEORGIA“
ამ ექიმზე კითხვები ჯერ არ არის დამატებული

დაუსვი კითხვა ექიმს

ინფორმაცია არ არის დამატებული
მსგავსი ექიმები
ზურაბ მარშანია
ლევან კობალაძე
კახაბერ რობაქიძე
გიორგი მამასახლისი
რობერტ გოგნიაშვილი
მაია ჭავჭანიძე
თამარი ჯოჯიშვილი
უფასო ზარი

გსურთ გადმოგირეკოთ?

ფორმატი: 599181192

გმადლობთ, ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.