ირაკლი ხმალაძე

ირაკლი ხმალაძე
3.8
164 რეკომენდაცია
27შეფასება
20778ნახვა

 

განათლება:

თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტი, ქ. თელ-ავივის (ისრაელი) სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკლერის სამედი-ცინო  ფაკულტეტი.

პროფესიული სტაჟი: 1987-1990 წ.წ. _ შავი ჭირის საწინააღმდეგო საქართველოს სადგურის განსაკუთრებით საშიშ ვირუსულ ინფექციათა ლაბორატორიის ექიმი-ვირუსოლოგი;

1990-1992 წ.წ. _ ახალგორის რ-ნის საექიმო ამბულატორიის თერაპევტ-ინფექ¬ცი¬ო¬ნისტი;

1992-1993 წ.წ. _ ჩუღურეთის რ-ნის ბავშვთა მე-16 პოლიკლინიკისა და რაიონის მთავარი ინფექციონისტი;

1993-1995 წ.წ. ქ. თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის ინფექციურ სნე¬უ¬ლებათა კათედრის ორდინატორი;

1995-1999 წ.წ. ქ. თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის ინფექციურ სნეუ¬ლებათა კათედრის ასპირანტი;

1996 წ-დან 2014 წ-მდე _ საქ-ს იუსტიციის სამინისტროს ს.ა.დ.-ის ტუბ. დაავ. მსჯ-თა სამკურნალო დაწესე-ბულების მთ. ექიმის მოადგილე სამკ. დარგში და ფთიზიატრიული განყოფილების უფროსი, სამხედრო წოდებით - იუსტიციის მაიორი;

2001-2004 წ.წ. _ საქართველო-ისრაელის სამკურნალო-დიაგნოსტიკურ ცენტრ `მიკროგენი~-ს წამყვანი სპე-ციალისტი, ექიმი-ინფექციონისტი, გასტროენტეროლოგი, ჰეპატოლოგი;

2005 წ-დან 2006 წ-დე _ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიის ინფექციურ სნეუ¬ლებათა კათედრის ასისტენტი; 

2006 წ-დან 2008 წ-მდე _ თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის ინფექციურ სნეუ¬ლებათა კათედრის ა/პროფესორი.

2015 წ-დან დღემდე _ დ. ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტ ~აიეტის~ პროფესორი.

2010 წლის 1 ივლისიდან დღემდე  - სამკურნალო-დიაგნოსტიკურ ცენტრ ``Eლიტა-Mედ~-ის გასტროენტეროლოგ-ჰეპატოლოგი;

2011-2012 წწ. - სამკურნალო-დიაგნოსტიკურ ცენტრ ``ნეოკლინიკის~ გასტროენტეროლოგ-ჰეპა¬ტო¬ლო¬გი;

2012 წ-დან 2014 წ-მდე საოჯახო მედიცინის ქართულ-ამერიკულ ცენტრ ``Mედიცალ Hოუსე~-ის გასტრო¬ენ-ტეროლოგ-ჰეპატოლოგი.

2004 წ-დან დღემდე _ სამკურნალო დიაგნოსტიკურ ცენტრ `ჯანმრთელობის სახლის~ წამყვანი სპეციალისტი, ინფექციონისტი, გასტროენტეროლოგ-ჰეპატოლოგი; 

2014 წ-დან დღემდე - დ. ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრის წამყვანი სპეციალისტი, გასტროენტეროლოგ-ჰეპატოლოგი.

 

ტრენინგები და სამეცნიერო კონ-ფერენციებში მონაწილეობა

1991 წ. ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ დაავადებათა კათედრაზე გავიარე კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები. ჩავაბარე შესაბამისი გამოცდა და მომენიჭა ექიმ-ინფექ¬ცი¬ო¬ნისტის წოდება.

1998 წ. - კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები ჯანდაცვის მსოფლიო ორგა¬ნიზაციის მიერ რეკომენდირებული `DOTS~-ის პროგრამის მიხედვით ტუბერკულოზთან ბრძოლის მეთოდების შესწავლის მიზნით. ჩავაბარე გა-მოცდა და ავიღე შესაბამისი სერთიფიკატი.

2004 წ. - აშშ-ს სამედიცინო უზრუნველყოფის საერთაშორისო კორპორაციისა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზა-ციის მიერ ორგანიზებული სპეც. მომზადების კურსი. ჩავაბარე გამოცდა და ავიღე შესაბამისი სერთიფიკატი.

07.10.2007 წ-დან 24.12.2007 წ-მდე - ქ. თელ-ავივის (ისრაელი) უნივერსიტე¬ტი, საკლერის სამედიცინო ფაკულ-ტეტი ((International Postgraduate Training Program in Medicine Sackler Faculty of Medicine Tel-Aviv University) დიპლომის შემდგომი მომზადების სპეციალური კურსი ე.წ. `მაშავ-ის~ (MASHAV) პროგრამა,  სპეციალობა: ინფექციური სნეულებები, გასტროენტეროლოგია, ჰეპატოლოგია.

ჩემს მიერ შექმნილმა ადრეული დიაგნოსტიკის კომპიუტერულმა პროგრამამ 1999 წელს ქ. თბილისში ჩატა-რებულ საერთაშორისო კონფერენცია `SofTEC’99~-ზე გაიმარჯვა და II ხარისხის პრემიით დაჯილდოვდა.

საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმები და კონფერენციები: ქ. ტალინში (ესტონეთი), ქ. სტამბოლში (თურქე-თი), ქ. ბარსელონაში (ესპანეთი), ქ. ლონდონში (დიდი ბრიტანეთი), ქ. სან-ფრანცისკო (აშშ).

 

სამეცნიერო ხარისხი:

2002 წ-დან მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი (გრიფი 14.00.10 -– ინფექციური სნეულებანი);

თემის დასახელება: ბოტულიზმის კლინიკურ_ეპიდემიოლოგიური თავისებურებები საქართველოში და მათ საფუძ-ველზე შექმნილი ადრეული დიფერენციული დიაგნოსტიკის პერსონალური ექსპერტული სისტემა.

2006 წ-დან მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი (გრიფი 14.00.10 -– ინფექციური სნეულებანი).

თემის დასახელება: `სეფსისური შოკის დროს ჰემოტრანსფუზიის ჩვენების პერსონალუ¬რი ექსპერტული სისტემა~.

 

სერთიფიცირება: 1. 2001 _ ინფექციური სნეულებანი (შერეული);

2. 2003 _ ფთიზიატრია.

საერთაშორისო კვლევით 

პრო¬ექტებში მონაწილეობა 01.10.2001 წ-დან 01.10.2005 წ-მდე - აშშ-ს დაავადებათა კონტროლის ცენტრისა და საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ერთობლივი პროექტის კლინიკური ნაწილის კოორდინატორი

პროექტის დასახელება: (კოდი - G596 p) საქართველოში ბოტულინუმით ინტოქსიკაციის კონტროლის ეპიდემიოლოგი-ური და ლაბორატორიული დიაგნოსტირების საშუალებების სრულყოფა.

 

სამეცნიერო საზოგადოების წე-ვრობა:

1. ევროპის ღვიძლის შემსწავლელ მეცნიერთა ასოციაციის (EASL) ნამდვილი წევრი,;

2. სამედიცინო სპეციალობების საერთაშორისო ასოციაცია “GAMS”-ის გამგეობის წევრი;

3. საქართველოს ინფექციონისტთა, ჰეპატოლოგთა, პარაზიტოლოგთა, ეპიდემიოლოგთა და მიკრობიოლოგთა ასოციაციის წევრი.

4. ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგის გასტროენტეროლოგთა და ჰეპატოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი,,

ბიბლიოგრაფია: 16 სამეცნიერო შრომა.

 

 

 

ირაკლი ხმალაძე - 

 

ექიმი - გასტროენტეროლოგი, ჰეპატოლოგი, ინფექციონისტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგის გასტროენტეროლოგთა და ჰეპატოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ევროპის ღვიძლის შემსწავლელ მეცნიერთა ასოციაციის (EASL) ნამდვილი წევრი.

 

ი. ხმალაძის მიერ გამოქვეყნებულ ნაშრომთა სია

 

1. სეფსისის ადრეული დიფერენციული დიაგნოსტიკის ექსპერტული სისტემა `ექსპრეს - 2000~-ში ცოდნის საფუძვლების შედგე-ნისა და ლოგიკური დასკვნების გამოტანის მეთოდი//”სეფსისი და ინფექტოლოგიის თანამედროვე პრობლემები”, თბილისი, 2004 წ.//.

2. Синдром Мачабели при массивных гемотрансфузиях. //«Проблемы экологии, Медицинской генетики и клинической иммунологии», Сборник нучных трудов №2 (42), Киев, 2003//;

3. ბოტულიზმის შემთხვევათა კლინიკურ-ეპიდემიოლოგიური თავისებურებანი ინფექციურ დაავადებათა კლინიკის მასალის მიხედვით. //თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, 1997 წ.//;

4. პერსონალური ექსპერტული სისტემა `ექსპრეს-98~ ადრეული დიფერენციული დიაგნოსტიკისთვის ბოტულიზმის მაგალითზე (პეს `ექსპრეს-98~ - ექიმთა დასახმარებლად). //თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, 1998 წ.//;

5. ადრეული დიფერენციული დიაგნოსტიკის პერსონალური ექსპერტული სისტემა `ექსპრეს - 98~ ბოტულიზმის მაგალითზე. //სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის `Pარამეტრიც ჩAD’99~-ის შრომები, თბილისი, 1999 წ.//;

6. ბოტულიზმის განმეორებითი შემთხვევა. //საქართველოს სამედიცინო მოამბე, 2000 წ. #3-4//;

7. ბოტულიზმის ადრეული დიფერენციული დიაგნოსტიკის პერსონალური ექსპერტული სისტემა  `ექსპრეს - 99~-ის კონსტრუირებისა და გამოყენების ძირითადი ასპექტები. //საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები #4 (437), თბილისი, 2001 წ

8.      Персональная экспертная система «EXPRESS 99» для ранней дифференциальной диагностики на примере ботулизма. //Georgian Medical News, 1999, №6//;

9.      Персональная компьютерная система «EXPRESS’99» для ранней дифферен­ци­аль­ной ди­аг­нос­ти­ки ботулизма и сходных с ним патологических состояний. //Вспомогательная система для принятия решений в помощь врачам. // Труды ХIV Международного Симозиума Управления Большими системами «Control’2000», Тбилиси, 2000.//;

10.      Гигиеническая характеристика рабочей среды предприятий стройиндустрии на примере ДСК-Лило и КПП-ЗАГЕС. //Материалы докладов XLVII научной конференции СНО ТГМИ, Тбилиси, 1984.//;

11.      Взаимоотношение между витаминами В1 и В6 не фоне повышения пиридоксина в крови путем увеличения его количества в пищевом рационе экспериментальных животных. //Материалы докладов XLVIII научной конференции СНО ТГМИ, Тбилиси, 1985.//;

12.      Показатели пировиноградной кислоты среди гинекологических больных на фоне антибиотикоте­рапии в возрастном аспекте. //Материалы докладов XLIX научной конференции СНО ТГМИ, Тбилиси, 1986.//;

13.      О циркуляции вируса ЛХМ (Лимфоцитарного Хориоменингита) на территории ГССР и иммунная прослойка к этому вирусу. //Материалы докладов L юбилеиной научной конференции СНО ТГМИ, Тбилиси, 1987.//;

 

14.      Первые данные о распространении риккетсиозов в ГССР. //Материалы докладов XVII Республиканской научной конференции молодых медиков Грузии, п. Бакуриани, 1988.//.

 

 

Full Name: Irakli Khmaladze

Citizenship: Georgia

Nationality: Georgian

Date of Birth: October, 7, 1963

Gender: Male

Marital Status Married

Address: 25 Dolidze st., Dep. № 16

Tbilisi, Georgia, 0171

Tel.: (+995 32) 33 38 36 (flat), (+995 32) 27 33 32 or (+995 32) 77 19 06 (office)

(+995 32) 99 333 836 (Mobile).

Occupation: Associated Professor of Tbilisi State Medical University

Education: Tbilisi State Medical University

Professional Length of working : 1987 - 1990 - Station of Against Black Death (plague)of Georgia, Doctor-Viruso¬lo¬gist of Especially at the Dangerous Virus Infection Laboratory;

1990 - 1992 - Akhalgori district, Therapeutic-Infection Disease Doctor of Medical Ambulatory;

1992 - 1993 - Children #16 policlinic of  Chugureti District and regional Chief Infectionist;

1993 -1995 - Attending Physician of Infectious Disease Department of Tbilisi State Medical University;

1995 - 1999 - Post-graduate Student of Infectious Disease Department of Tbilisi State Medical University;

From 1996 up today - Ministry of Justice at the Department of Execution of Penalty Sentence, at the Treating Device of Punished Sick with Tuberculosis, Chief of Ptiziatrician Department ;

2001 - 2004 -Georgian -Israeli Treating-Diagnostic Center “Microgen”, Leading Specialist, Doctor of Infectious Diseases;

2001 - 2005 - Joint Project of USA Diseases Controlling Center and National Controlling Diseases center of Georgia (Which was related to Botulism activities in Georgia), Coordinator of Clinical Part;

From 2004 up today - Tbilisi I Clinical Hospital, Treating-Diagnostic Center “Health House”, Leading Specialist, Doctor of Infectious Diseases;

From 2005 to 2006 Assistant of Infectious Diseases Department at Tbilisi State Medical University; 

From 2006 up today Associated Professor of Tbilisi State Medical University.

Scientific Degree: From 2002 to 2006 - Scientific Candidate of Medicine (by schedule 14.00.10 - infectious Diseases)

From 2006 - Doctor of Medical Science - MD PhD (by schedule 14.00.10 - infectious Diseases).

Certification: 1. 2001- Infectious Diseases (Mixed) (is in valid up to 2008);

2. 2003 - Phthiziatrician (is in valid up to 2008).

Membership of Associa-tion: 1.Member of Association for the Study of the Liver

2. Member of the board of “Georgian Association of Medical Specialties” -“GAMS”;

3. Membership of Georgian Association of Infectionists, Hepatologists, Epidemiologists and Microbiologists.

Bibliography: 16 Scientific works.

Languages: Georgian - Native; Russian - Fluently; English - Fluently.

 

 

 

 

Doctor of Infectious Diseases, MD PhD:                                                                                                      /I. Khmaladze/

ჩაეწერე მიღებაზე


ანა
2013-12-09
ძალიან კარგი ექიმია. ჩემს მეგობრებს მკურნალობს, ძალიან კმაყოფილები არიან
პროფესიონალიზმი
სისუფთავე
ეთიკა
გულნარა ჭინკადზე
2014-01-11
ზალიან კარგი ექიმია ღმერთმა გვიმრავლოს ასეთი პროფესიონალი ექიმები
პროფესიონალიზმი
სისუფთავე
ეთიკა
თამთა
2014-01-21
ძალიან კარგი ექიმია, გამიმართლა მასთან რომ მოვხვდი; პროფესიონალი, ნიჭიერი და გულისხმიერი ადამიანია. დალოცვილი იყოს!
პროფესიონალიზმი
სისუფთავე
ეთიკა
მაჩვენე მეტი
ექიმის შეფასება
პროფესიონალიზმი
სისუფთავე
ეთიკა
ინფორმაცია არ არის დამატებული
Nუგო
2018-07-03
Gამარჯობა. Mაინტერესებს პსიქოლოგის განრიგი როდის შეიძლება მოსვლა
ლელა
2018-05-01
ქრ გასტროდუოდენიტი/გასტროეზოფაგური და დუოდენოგასტრალური რეფლექსური დისბიოზით მიმდებარე ქრ კოლიტი.....ეს დიაგნოზი აქვს დასმული.. ჩემს მეუღლეს აქვს ფაღარათი თვეებია ..ვმუკრანობთ და შედეგი ჯერ არ არის
khatuna
2018-01-02
mogesalmebit,ojaxis wevrs awuxebs kuchnaavisa da saklapavis problema.aris emociuri.gtxovt sruli diagnostika ra damijdeba momwerot
მანუჩარი
2017-11-14
გამარჯობა ბატონო ირაკლი, თქვენი დახმარება მჭირდება თუ შეგიძლიათ, 4-5 თვეა მაწუხებს ასთი სიტუაცია, დილით მაქვს გულის რევები და ზონდით გადავიღე, მითხრეს კუჭის სარქველი არ იხურება და ნაღველი გადადისო, გთხოვთ თუ შეგიძლიათ დამეხმაროთ რა ვიმკურნალო. ბათუმიდან გიკავშირდებით. მადლობა წინასწარ,
ნინო
2017-09-04
გამარჯობათ ბ.ირაკლი 2 წლის ბავშვს აქვს შეკრულობა,ვალევინებ მედულაკს მაგრამ შედეგი არ აქვს ,ხილი და ბოსტნეულიც ყოველდღიურ კვების რაციონში გვაქვს .ხომ ვერ მირჩევდით როგორ მოვიქცეთ.ან რა სახის გამოკვლევაა საჩირო?
ნინო
2017-08-16
გამარჯობა ბ.ირაკლი. მოულოდნელად დამეწყო კუჭის არეში ტკივილი რაც დღითი დღე მატულობს, ტკივილის დროს მაქვს გულის რევის შეგრძნება და გულ ძმარვა. ტკივილი მაშინ მინელდება (მიყუჩდება) როცა საჭმელს შევა. იქნებ მირჩიოთ როგორ მოვიქცე.
ია
2017-04-08
გამარჯობათ ირაკლი ექიმო,გთხოვთ თუ შეგიძლიათ თქვენი რჩევა მომაწოდოთ,როგორ მოვიქცეთ,მყავს 80 წლის დედა,რომელსაც აწუხებს კუჭ-ნაწლავის პრობლემა (შეკრულობა).არის მუდმივად უკვე წლებია წამალზე-სენადექსინი და სხვებზე კიდე დამოკიდებული,მაგრამ ახლა უკვე არც ეს შველის,მითუმეტეს ყოველდღიურ რაციონში ჩართული გვაქვს ხილიც,ბოსტნეულიც,ჩირებიც,ზეითუნის ზეთი,წიწიბურა,ჰერკულესი.მაინც არააქვს შედეგიმეოთხე დღეს რაიმე წამლის ჩარევით კუჭის აშლილობით მთავრდება.დღის მანძილზე სითხის გამოყოფა არ აქვს და ბევრი სითხის დალევას ერიდება რადგან ღამე წნევა აქვს ხოლმე მაღალი.მასწავლეს გაღვივებული ხორბლის მიღება და ვაძლევ დაფქული სახით ერთი კვირაა,ჯერ-ჯერობით არაფერია სიკეთე.ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და იქნებ გვირჩიოთ რამე.
სამწუხაროდ, უშუალო კონტაქტისა (გასაუბრების) და შესაბამისი გამოკვლევების გარეშე გამიჭირდება სრულფასოვანი პასუხის გაცემა, ვინაიდან ყაბზობის მიზეზი შესაძლოა მეტად მრავალფეროვანი იყოს და თუ არ შევებრძოლეთ დაავადების უშუალოდ მიზეზს და არა შედეგს.
მადლობა შეფასებისთვის.
პასუხი მოეწონა (2)
პასუხი არ მოეწონა (0)
ეკა
2017-03-28
ირაკლი გამარჯობა, მყავს 12 წლის ვაჟი, რომელსაც დრო და დრო ყელიდან ამოსდის შეკრული მასა, რომელსაც აქვს საშინელი სუნი, გთხოვთ ამიხსნათ რასთან გვაქვს საქმე. მადლობა წინასწარ
მოგესალმებით, ეკა! უპირველესად, უნდა დადგინდეს რა მასაზეა საუბარი და საიდან მოდის - კუჭ-ნაწლავიდან თუ სასუნთქი სისტემიდან. ეს შეიძლება იყოს როგორც რეფლუქსის შედეგად ამოტყორცნილი მოუნელებელი საკვების მასა, ან ნახველი. ერთი სიტყვით, საჭიროა შესაბამისი გამოკვლევების ჩატარება, რომელთა შედეგების საფუძველზეც ჩატარდება ადექვატური მკურნალობა.
მადლობა შეფასებისთვის.
პასუხი მოეწონა (2)
პასუხი არ მოეწონა (0)
ელზა
2017-02-10
გამარჯობათ. ყლაპვის გაძნელება აქვს მეუღლეს ცდილობს მოხრილ მდგომარეობაში ჩაყლაპოს საკვები. არც ტკივილი აქვს ყელის არც წვის შეგრძნება. რა გამოკვლევა ჩაუტროთ რომ გავიგოთ რისგანაა გამოწვეული. შეიძლება რომ კუჭიდან იყოს?
მოგესალმებით! პაციენტი სასწრაფოდ საჭიროებს გასტროსკოპიული გამოკვლევის ჩატარებას დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით, რადგან ზემოაღნიშნული პრობლემის გამოწვევა მრავალ მიზეზს შეუძლია.შემდგომ კი შესაძლებელი იქნება შესაბამისი მკ-ის დაგეგმვა.
მადლობა შეფასებისთვის.
პასუხი მოეწონა (1)
პასუხი არ მოეწონა (0)
ეკა
2017-01-27
გამარჯობათ ბატონო ირაკლი მყავს 7თვის ბავშვი პერიოდულობით აქვს სიცხე ხან მაღალი ხან დაბალი ყელიდან ბაქტერიოლოგიურმა კვლევამ აჩვენა უხვი ზრდით აქვს streptococcus pyogenes,მცირე ზრდით staphylococcus epidermidis,მცირე ზრდით pseudomonas spp.გთხოვთ მითხრათ რას შეიძლება იყოს გამომჭვევი მიზეზი და ვის უნდა მივმართო?
მოგესალმებით ეკა! ბავშვი სასწრაფოდ უნდა ნახოს ინფექციონისტმა ინფექციურ საავადმყოფოში რომელის მდებარეობს ყაზბეგის გამზირზე #16 (ყოფილი პავლოვის ქუჩა), ასევე უნდა ჩატარდეს ოტოლარინგოლოგის (ყელ-ყურ-ცხვირის ექიმი) კონსულტაცია ადგილობრივი პათოლოგიის გამოსარიცხად. გისურვებთ მალე გამოჯანმრთელებას!
მადლობა შეფასებისთვის.
პასუხი მოეწონა (1)
პასუხი არ მოეწონა (0)
იოანა
2017-01-27
გამარჯობა ბატონო ირაკლი...თუ შეგიძლიათ მითხრათ რა იწვევს ღვიძლის გადიდებას და რამდენად სერიოზული პრობლემაა? ამავდროულად ქავილი ახასიათებს ტანზე და იშვიათად მაგრამ მაინც ხელების სიყვითლე ...რა დაავადება შეიძლება ჰქონდეს?...მადლობა დიდი წინასწარ
მოგესალმებით, და მინდა გითხრათ, რომ ღვიძლის გადიდება ძალიან ბევრმა ფაქტორმა შესაძლოა გმოიწვიოს, მათ შორის ინფექციურმა პროცესმა და მოწამვლამაც. ასეთ შემთხვევაში უპირველესად პაციენტს უნდა ჩაუტარდეს სრულფასოვანი კლინიკურ-ლაბორატორიული გამოკვლევები დიაგნოზის დაზუსების მიზნით (სისხლის გამ-ვა ღვიძლის ფუნქციურ სინჯებზე, მუცლის ღრუს ექოსკოპია და სხვ.). აქვე მინდა ავღნიშნო, რომ ღვიძლის გადიდება ბევრად უკეთესია, ვიდრე მისი დაპატარავება, რაც უკმარისობაზე მიუთითებს.
მადლობა შეფასებისთვის.
პასუხი მოეწონა (1)
პასუხი არ მოეწონა (0)
ლექსო
2017-01-24
გამარჯობათ. მყავს 8 წლის ბიჭი. აქვს შეკრულობა და გამონაყარი ტანზე ქავილით. მყავდა ბევრ დერმატოლოგთან და ალერგოლოგთან მაგრამ 2 თვეა შედეგი არ გვაქვს. რას მირჩევთ ვის მივმართოთ? მუცლის ტკივილი არ აწუხებს და შესაძლოა რომ გამონაყარი და ქავილი კუჭნაწლავის პრობლემიდან მოდიოდეს?
მოგესალმებით, აღსანიშნავია, რომ ყაბზობა ძალზე ხშირად შესაძლებელია გახდეს სხვადასხვა პათოლოგიური გამოვლინებებისა და მათ შორის ზოგიერთი ტიპის გამონაყრის პროვოცირების ან გამწვავების მიზეზი. ასეც რომ არ იყოს ყაბზობის არსებობა ისედაც დაუშვებელია, განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში, რადგან იგი შესაძლოა მიუთითებდეს კუჭ-ნაწლავის მეტად სერიოზული დაავადების არსებობაზე! ჩემი აზრით, პაციენტს სასწრაფოდ უნდა ჩაუტარდეს კვალიფიციურ გასტროენტეროლოგთან კონსულტაცია და ადექვატური მკურნალობა!
მადლობა შეფასებისთვის.
პასუხი მოეწონა (1)
პასუხი არ მოეწონა (0)
თეა
2017-01-15
გამარჯობათ ,ჩემს 6 წლის შვილს აქვს დისბაქტერიოზი უკვე თვენახევარია ვმკურნალობთ,დღეში 3-4 ჯერ აქვს კუჭის მოქმედება ეს ნორმალურია? და ამდეხანს შეიძლება გაგრძელდეს ეს პრობლემა შედეგი თითქმის არააქვს,,, მადლობთ rnrn
მოგესალმებით და მინდა გითხრათ, რომ დიბაქტერიოზი, ანუ დისბიოზი დააავადება არ არის, ეს არის შედეგი სხვადასხვა პათოლოგიური მდგომარეობებისა და მათ შორის ყველაზე ხშირია კუჭ-ნაწლავის ქრონიკული ანთებითი პროცესი. შესაბამისად, უპირველესად უნდა ვუმკურნალოთ არა შედეგს, არამედ თვით დაავადებას! დეტალებზე მხოლოდ პირადი შეხვედრისას შემეძლება საუბარი.
მადლობა შეფასებისთვის.
პასუხი მოეწონა (0)
პასუხი არ მოეწონა (0)
ელიზა
2016-10-25
ბატონო ირაკლი კუჭის პერიოდული სიმძიმე და ე.წ იჟოგა რისი ბრალი შეიძლება იყოს?? უმეტესად მიწევს გარეთ კვება და ცომეულის მიღება rnრას მირჩევთ როგორ გავართვა ამ პრობლემას თავი rnrnმადლობა წინასწარ
მოგესალმებით ელიზა! მინდა გითხრათ, რომ იჟოგა ანუ გულძმარვა რეფლუქსის ტიპის დაავადებაზე მუთითებს, ანუ ანთებითი პროცესის გამო კუჭის თავი და ბოლო ბოლომდე ვეღარ იკეტება და კუჭში ხვდება 12-გოჯა ნაწლავიდან ამოტყორცნილი ნაღველი, რომელიც აზიანებს კუჭის ლორწოვან გარსს (რითაც კიდევ უფრო ამწვავებს პათოლოგიურ პროცესს), შემდეგ კი კუჭის წვენს ერევა და ამოიტყორცნება საყლაპავში, იწვევს მის გაღიზიანებასა და დაზიანებას. რა თქმა უნდა დაავადების წარმომშობ ერთ-ერთ ძირითად მიზეზს არასწორი კვება წარმოადგენს. ჩემი აზრით, თქვენ სასწრაფოს უნდა ჩაიტაროთ შესაბამისი კვლევები (გასტროფიბროსკოპია ან რენტგენოსკოპია) წყლულოვანი დაავადების გამოსარიცხად და მკურნალობისათვის მიმართოთ კვალიფიციურ გასტროენტეროლოგს. სხვა შემთხვევაში დაავადება პროგრესირდება და უფრო რთული სამკურნალო გახდება.
მადლობა შეფასებისთვის.
პასუხი მოეწონა (3)
პასუხი არ მოეწონა (0)
ანა
2016-10-04
გამარჯობათ..3წლის ბავშვს აწუხებს შეკრულობა,,გავუკეთეთ ანალიზი (დაქვეითებულია ნორმალური ნაწლავის ჩხირების და ბიფიდუმბაქტერიების რაოდენობა,,გამოხატულია დისბაქტერიოზი) 20 დღე დაუნიშნეს ლაქტოჯი და ბიფლორაკი შედეგი არგვქვს როგორ მოვიქცეთ,,.
სამწუხაროდ, პაციენტის უნახავად და გასინჯვის გარეშე გამიჭირდება კონკრეტული რჩევის მოცემა. არ არის გამორიცხული საჭირო გახდეს მედიკამენტთა შეცვლა, რადგან მარტო ზემოთ აღნიშნული პრეპარატები ალბათ საკმარისი არ არის.
მადლობა შეფასებისთვის.
პასუხი მოეწონა (0)
პასუხი არ მოეწონა (0)
ინფორმაცია არ არის დამატებული
ინფორმაცია არ არის დამატებული
დარეკვა მიღებაზე ჩაწერა