ნიკა მაზიაშვილი

მაკა
2017-04-10
ძალიან კარგი ექიმია
პროფესიონალიზმი
სისუფთავე
ეთიკა

ბავშვთა და მოზარდთა გინეკოლოგია - არის მეცნიერება რომელიც შეისწავლის ქალის  სასქესო ორგანოების ფიზიოლოგიასა და პათოლოგიას, გინეკოლოგიურ დაავადებათა პროფილაქტიკასა და მკურნალობას დაბადებიდან 18 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიაში.

ამ სპეციალობის ცალკე ნოზოლოგიად გამოყოფა მეცნიერების განვითარებასთან ერთად გახდა საჭირო, რაც დაკავშირებულია სასქესო სისტემის განვითარების და მისი დარღვევების, გინეკოლოგიური დაავადებების მიმდინარეობის, თერაპიული და ქირურგიული მკურნალობის ასაკობრივ თავისებურებებთან, რომელიც მოითხოვს ინდივიდუალურ და სპეციფიურ მიდგომას ფიზიკური, სომატური, გენეტიკური, ფსიქოლოგიური, სოციალური და ეკოლოგიური ფაქტორების და თანამდეროვე ცხოვრების პირობებში ეთნიკური და რელიგიური ასპექტების გათვალისწინებით.

მედიცინის ამ დარგს ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა გინეკოლოგი, რომლის კომპეტენციაში შედის: პროფილაქტიკური გასინჯვები, დაავადებების დროული დიაგნოსტიკა, მკურნალობის ტაქტიკის შერჩევა, ამბულატორიული მეთვალყურეობა და საგანმანათლებლო საქმიანობის წარმართვა.

ბავშვთა და მოზარდთა გინეკოლოგის ყველა მცდელობა მიმართულია, შეინარჩუნოს მომავალი დედების და მომავალი თაობის რეპროდუქციული ჯანმრთელობა.

ბავშვთა და მოზარდთა გინეკოლოგიის განყოფილება უკვე დიდი ხანია ფუნქციონირებს ი. ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში, სადაც შესაძლებელია ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიღება მათ შორის ქირურგიული მკურნალობა როგორც ლაპარასკოპიული, ისე ლაპარატომიული მეთოდით შესაბამისი დარგის მაღალკავლიფიციური ექიმების მიერ.

 

 

 

Гинекология детского и подросткового возраста – наука о женских болезнях  возрастной категории с  1 дня рождения  - и,до 18 лет.

Выделение данной специализации продиктовано временем, развивающейся медицинской наукой, и связанно с особенностями:  развития половой системой, течением  гинекологических заболеваний, методами терапевтического и объёмом хирургического лечения у детей и подростков.

 

Данная возрастная категория требует более индивидуальный и специфический подход  с учётом физического, соматического, генетического, психологического, социального, экологического факторов, а в современных условиях  и с учётом этнического и религиозного аспекта.

Работа в этой медицинской области возложена на специалистов – детских-подростковых гинекологов.

В задачу детских и подростковых гинекологов  входит: санитарно-просветительная работа, профилактические осмотры, ранняя диагностика заболеваний, выбор метода и тактики лечения, диспансерное наблюдение. 

Все задачи в работе детских и подростковых гинекологов направлены на сохранение репродуктивного здоровья будущей матери и здоровья будущего поколения.

 

Данная специализация по детской и подростковой гинекологии внедрена  в институте репродуктологии человека им. Жордания, где ведут профессиональный  поликлинический приём детские гинекологи. 

Есть отделение гинекологии с возможностью проведения высококвалифицированной  стационарной помощи, как консервативными методами лечения, так и оперативнымилапаротомным или лапароскопическимдоступом,гинекологических больных детей и подростков, сертифицированными, в данной возрастной категории, хирургом и анестезиологом.

 

ინფორმაცია არ არის დამატებული
შეაფასე ექიმი
პროფესიონალიზმი
სისუფთავე
ეთიკა